All for Joomla All for Webmasters

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม มีเครื่องหมายที่สำคัญ 3 รูปลักษณ์ดังนี้

สัญลักษณ์ของคณะเซนต์ปอลเดอชาร์ตร

เป็นรูปสี่เหลี่ยม มีโล่อยู่ตรงกลาง

ความหมายของโล่

ความหมายของโล่              รวงข้าวตั้งตรงสูงเท่ากัน 4 รวง บ่งบอกถึงความซื่อสัตย์ ความราบเรียบและความเท่าเทียมกันในหมู่ภคินี 4 คนแรก

รวงข้าวเขียวสด                 คือ การเริ่มต้นของภคินีที่แม้จะเยาว์วัย แต่ทำงานหนักเกินกำลัง เพื่อเป็นการพลีชีพ

                                                ประดุจเมล็ดพืชเล็ก ๆ ที่ตกสู่ดิน

พื้นสีทอง                              หมายถึง ความสว่างที่เจิดจ้า หลังวันแห่งความมืดมน ที่ท้องทุ่งที่ราบโบส

สีฟ้า                                        เป็นสีของพระมารดาที่ภคินีรัก เธอพิสูจน์ความรักนี้ ด้วยการสวดสายประคำและเลียนแบบพระมารดา

เดอชาร์ตร                             เป็นชื่อที่สอง บอกถึงบ้านแม่ ซึ่งเป็นหัวใจ และศูนย์รวมเอกภาพของภคินีตั้งอยู่ใกล้อาสนวิหารพระมารดาแห่งชาร์ตร

สีแดง                                     สีแห่งความรัก สีเลือด เลือดแห่งความตาย และความกล้าหาญของนักบุญเปาโลมรณสักขี องค์อุปถัมภ์ของภคินี ผู้ถือดาบแห่งพระวาจา ชูรับความมีชัย

บทจดหมาย                         ที่เปิดอยู่ มีคำจารึกว่า “จงเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคน” บ่งบอกถึงฐานะผู้รับใช้ของภคินี ในการนำมนุษย์ให้รอดเพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้า

ภาษาฝรั่งเศส 3 คำ              คือ REGULARITE (ซื่อสัตย์) SIMPLICITE (ราบเรียบ) TRAVAIL (การงาน) เป็นการเตือนใจให้ยึดถือ และปฏิบัติในคุณธรรมของความซื่อตรง ราบเรียบ และขยันขันแข็งในการทำงาน

คุณพ่อหลุยส์ โชเวต์

...::: ภาพวาดของคุณพ่อหลุยส์ โชเวต์ ร่วมกับคุณแม่มารีย์ อานน์ เดอ ติยี :::...
ให้การอบรมหญิงสาว 4 คนแรกที่คุณพ่อรวบรวมได้ เพื่อให้ฝึกให้เป็นครูและช่วยในโครงการของท่าน

ความหมาย

ประกอบด้วยปริมณฑลภายในวงกลม มีเส้นขอบ และมีเส้นโค้งขึ้น โค้งลงประดับรอบนอกบังเกิดเป็นกลีบเจ็ดกลีบ กลางปริมณฑลมีโล่ป้องกันศัสตราวุธภายในมีโล่ แบ่งออกเป็นสามส่วน ส่วนบนมีอักษร ซ.ย. อยู่หน้าเส้นตรงตั้ง   ส่วนกลางเว้นว่าง ส่วนล่างมีตะเกียงเปล่งประทีปวางอยู่บนหนังสือสองเล่มซ้อน มีเส้นนอนเป็นฐานมีดาบขัดอยู่หลังโล่ ปลายดาบ   ปรากฏที่ด้านบนขวา ด้ามดาบปรากฏที่ด้านล่างซ้ายมองเห็นใบไม้ทอดปลายด้านบนซ้าย และด้านล่างขวา

ความหมายวงกลม      คือความมุ่งมั่นร่วมกันในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามคุณค่าแห่งศาสนธรรม วัฒนธรรมและวิชาความรู้ขณะเดียวกันยังหมายถึงการรวมศรัทธาธรรมของนักบวชเข้ากับความรักของผู้ปกครอง เมตตาธรรมของครูและการแสวงหาความรู้ความเจริญ ของนักเรียน

เส้นประดับเจ็ดกลีบ          แทนพระคุณเจ็ดประการของพระจิตเจ้า คือ พระดำริ สติปัญญา ความคิดอ่าน

กำลัง ความรู้ ความศรัทธา ความยำเกรง

โล่                                          แสดงนัยของคุณธรรมว่า ความรู้เป็นเครื่องปกป้องภัย

ดาบคม                                  คือปัญญาด้ามคือสติดาบนี้เป็นเครื่องประหารความเขล และความไม่ชอบธรรมทั้งหลายและป้องกันตนเองด้วยดาบที่อยู่ข้างซ้าย จึงต้องใช้ด้วยความสุขุมคัมภีรภาพและอย่างองอาจกล้าหาญ

ใบไม้                                      แทนใบมะกอก ใบของพืช คือ ส่วนที่ทำหน้าที่หายใจใบมะกอกจึงแทนการดำรงชีวิตใน สันติสุขและเพื่อสันติสุข

หนังสือสองเล่ม                  แทนคู่มือปลูกฝังคุณค่าทางจิตใจ และคุณค่าทางวิชาชีพ ความสมดุลของคุณค่าทั้งสองเปรียบประดุจตะเกียงที่เปล่งแสงสว่างนำชีวิตไปถูกทาง

ความหมาย

คณะภคินีเซนต์ปอลเดอชาร์ตรได้เลือกดอกลิลลี่เป็นสัญลักษณ์ของตราประจำโรงเรียนเพราะดอกลิลลี่มีสีขาวเปรียบเสมือนความบริสุทธิ์ซื่อสัตย์จงรักภักดีและเที่ยงตรง

           

                        ดอกลิลลี่ ผุดขึ้นจากดินชูก้านตรงสู่ความไพศาลและความสว่างความงดงามของดอกลิลลี่ สีขาวเป็นที่ชื่นชมเปรียบกับปรัชญาชีวิตว่าเจ้าของชีวิตพึงพัฒนาตนด้วยความตรงสองประการคือซื่อตรงเที่ยงตรงมีความถ่อมตนสุภาพและหนักแน่นอยู่เป็นเนืองนิตย์ดุจดังแผ่นพื้นพสุธา มีความบริสุทธิ์เป็นความงามประจำตนและเป็นแบบฉบับแม้ต้นกำเนิดจะอยู่ในที่อับ ก็พึงเจริญชีวิตสู่ความสว่าง   ให้เป็นแบบฉบับที่ดีงามเป็นที่ประจักษ์

 

Saint Joseph Maechaem School

Saint Joseph Maechaem School is a Social Welfare School for the Disadvantage Tribal Children of Maechaem, Chiangmai, Thailand (founded in 2008, in a remote Karen Village high on the mountains of Chiangmai) The school has about 400 students. Classes range from kindergarten to Mathayom 3, equivalent to Grade 9. This school is a commemorate the centennial celebration of the congregation of the Sisters of Saint Paul de Chartres’(SPC) Catholic Education in Thailand.

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม

112 หมู่ 13 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ 50270

โทรศัพท์ 08-1921-1312

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3