All for Joomla All for Webmasters

ประวัติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม

 โรงเรียน เซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม เป็นโรงเรียนเอกชนสงเคราะห์ เป็นโรงเรียนลำดับที่ 22 ของมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปีการศึกษา 2551 บนพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ แม่แจ่มจำนวนประมาณ 25 ไร่โดยได้รับมอบสิทธิครอบครองที่ดินจากชาวบ้านดินขาว 4 คน คือ จากนายอนุชา ทองคูณคุณากร   นายณัฐพงศ์ รัตตัญญูวงศา นางคะลิ สถิตพงษ์เดช และนางสาวแสงหล้า วลัยวารีพัฒนา  

ในโอกาสที่คณะภคินี เซนต์ปอล เดอชาร์ตร ได้จัดการศึกษาในประเทศไทยมาเป็นเวลา 100 ปี ในปี 2548 คณะฯได้จัดทำการฉลองโดยให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาในที่ต่างๆจำนวน 100 แห่ง เช่น ห้องสมุดในทัณฑสถาน บ้านพักสำหรับนักเรียนที่อยู่ห่างไกล ศูนย์การเรียนรู้ และโรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม เป็นหนึ่งในโครงการนี้   เมื่อได้รับการร้องขอจากชาวบ้านดินขาวที่ขาดสถานศึกษาและครูที่จะมาให้การ ศึกษาอบรม ซึ่งเดิมโรงเรียนบ้านปางหินฝน สาขาบ้านดินขาวมีครูเพียง 2 คน ที่ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทำให้นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาอย่างเพียงพอ และไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้เท่าที่ควร    เมื่อผู้นำชุมชนได้ขอให้มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต แห่งประเทศไทยช่วยจัดการทางด้านการศึกษาให้ ทางมูลนิธิฯ จึงตัดสินใจเริ่มงานด้านการศึกษาในเขตนี้ทันที

โดยส่งเซอร์ 3 คน และครูอาสาสมัคร 2 คน ช่วยทำการสอนในโรงเรียนบ้านปางหินฝน สาขาบ้านดินขาว ปีการศึกษา 2549 และรับนักเรียนบ้านไกล ให้พักอยู่ที่บ้านของชาวบ้าน จำนวน 26 คน พร้อมทั้งเตรียมการสำหรับจัดตั้งโรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม

ปี การศึกษา 2550 ระหว่างรอการจัดตั้งโรงเรียน   มูลนิธิฯได้ส่งอาสาสมัครช่วยสอนในโรงเรียนบ้านปางหินฝนสาขาบ้านดินขาวเพิ่ม อีก รวมเป็น 9 คน และรับนักเรียนบ้านไกลเพิ่มขึ้นเป็น 56 คน เมื่อได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้พื้นที่ป่าสงวนในวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 เป็นระยะเวลา 30 ปี จึงเริ่มดำเนินการก่อสร้างและได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนได้ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551

วันที่ 16 พฤษภาคม 2551 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่มเปิดทำการสอนโดยมีเซอร์และครูทำการสอน จำนวน 11 คน นักเรียน 142 คน โดยมีอาคารที่เพิ่งสร้างเสร็จเพียง 3 หลังสำหรับเป็นห้องเรียนเท่านั้น ได้แก่ อาคารอนุบาล อาคารประถมศึกษาปีที่ 1-3 และอาคารประถมศึกษาปีที่ 4- 6 ส่วนนักเรียนบ้านไกลยังคงพักที่บ้านของชาวบ้านในหมู่บ้านดินขาว   วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2551 พระอัครสังฆราชซัลวาโตเร เพนนักคีโอ เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย ได้ทำพิธีเปิดอาคาร และมีพระสังฆราชยอแซฟสังวาลย์ ศุระศรางค์   เป็นประธานเสกอาคารทั้ง 3 หลัง

วัน พุธที่ 21 มกราคม 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมโรงเรียนเป็นการส่วนพระองค์ เปิด “บ้านสันตะมารีย์” เป็นบ้านพักสำหรับนักเรียนบ้านไกล และอาคารสรรพวิทยา ซึ่งเป็นห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ และดำเนินการสร้างอาคารอื่นต่อไป   ได้แก่ อาคารห้องปฏิบัติการ อาคารมัธยม และอาคารสำนักงาน ซึ่งประกอบด้วย ห้องธุรการ ห้องทะเบียน ห้องประชุม ห้องรับรอง ห้องผู้อำนวยการ ห้องสิ่งพิมพ์ ห้องวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องวิชาการ ห้องพยาบาล อาคารหอประชุม อาคารโภชนาการ และบ้านพักคณะเซอร์และครู.

Saint Joseph Maechaem School

Saint Joseph Maechaem School is a Social Welfare School for the Disadvantage Tribal Children of Maechaem, Chiangmai, Thailand (founded in 2008, in a remote Karen Village high on the mountains of Chiangmai) The school has about 400 students. Classes range from kindergarten to Mathayom 3, equivalent to Grade 9. This school is a commemorate the centennial celebration of the congregation of the Sisters of Saint Paul de Chartres’(SPC) Catholic Education in Thailand.

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม

112 หมู่ 13 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ 50270

โทรศัพท์ 08-1921-1312

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3