All for Joomla All for Webmasters

นางธมน สกุลมารีย์รักษ์

คุณครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม

นายวัฒนา กิจเจริญชัยกูล

คุณครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม

ภาพเริ่มแรก

shadow

ภาพในปัจจุบัน

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม

112 หมู่ 13 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ 50270

โทรศัพท์ 08-1921-1312

e-mail address : [email protected]

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3