โทรศัพท์ 08-1921-1312

เครื่องหมายโรงเรียน


เครื่องหมาย

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม มีเครื่องหมายที่สำคัญ 3 รูปลักษณ์ดังนี้

สัญลักษณ์ของคณะเซนต์ปอลเดอชาร์ตร

เป็นรูปสี่เหลี่ยม มีโล่อยู่ตรงกลาง

ความหมายของโล่

ความหมายของโล่              รวงข้าวตั้งตรงสูงเท่ากัน 4 รวง บ่งบอกถึงความซื่อสัตย์ ความราบเรียบและความเท่าเทียมกันในหมู่ภคินี 4 คนแรก

รวงข้าวเขียวสด                 คือ การเริ่มต้นของภคินีที่แม้จะเยาว์วัย แต่ทำงานหนักเกินกำลัง เพื่อเป็นการพลีชีพ

                                                ประดุจเมล็ดพืชเล็ก ๆ ที่ตกสู่ดิน

พื้นสีทอง                              หมายถึง ความสว่างที่เจิดจ้า หลังวันแห่งความมืดมน ที่ท้องทุ่งที่ราบโบส

สีฟ้า                                        เป็นสีของพระมารดาที่ภคินีรัก เธอพิสูจน์ความรักนี้ ด้วยการสวดสายประคำและเลียนแบบพระมารดา

เดอชาร์ตร                             เป็นชื่อที่สอง บอกถึงบ้านแม่ ซึ่งเป็นหัวใจ และศูนย์รวมเอกภาพของภคินีตั้งอยู่ใกล้อาสนวิหารพระมารดาแห่งชาร์ตร

สีแดง                                     สีแห่งความรัก สีเลือด เลือดแห่งความตาย และความกล้าหาญของนักบุญเปาโลมรณสักขี องค์อุปถัมภ์ของภคินี ผู้ถือดาบแห่งพระวาจา ชูรับความมีชัย

บทจดหมาย                         ที่เปิดอยู่ มีคำจารึกว่า “จงเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคน” บ่งบอกถึงฐานะผู้รับใช้ของภคินี ในการนำมนุษย์ให้รอดเพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้า

ภาษาฝรั่งเศส 3 คำ              คือ REGULARITE (ซื่อสัตย์) SIMPLICITE (ราบเรียบ) TRAVAIL (การงาน) เป็นการเตือนใจให้ยึดถือ และปฏิบัติในคุณธรรมของความซื่อตรง ราบเรียบ และขยันขันแข็งในการทำงานสัญลักษ์ของโรงเรียน

ความหมาย

ประกอบด้วยปริมณฑลภายในวงกลม มีเส้นขอบ และมีเส้นโค้งขึ้น โค้งลงประดับรอบนอกบังเกิดเป็นกลีบเจ็ดกลีบ กลางปริมณฑลมีโล่ป้องกันศัสตราวุธภายในมีโล่ แบ่งออกเป็นสามส่วน ส่วนบนมีอักษร ซ.ย. อยู่หน้าเส้นตรงตั้ง   ส่วนกลางเว้นว่าง ส่วนล่างมีตะเกียงเปล่งประทีปวางอยู่บนหนังสือสองเล่มซ้อน มีเส้นนอนเป็นฐานมีดาบขัดอยู่หลังโล่ ปลายดาบ   ปรากฏที่ด้านบนขวา ด้ามดาบปรากฏที่ด้านล่างซ้ายมองเห็นใบไม้ทอดปลายด้านบนซ้าย และด้านล่างขวา

ความหมายวงกลม      คือความมุ่งมั่นร่วมกันในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามคุณค่าแห่งศาสนธรรม วัฒนธรรมและวิชาความรู้ขณะเดียวกันยังหมายถึงการรวมศรัทธาธรรมของนักบวชเข้ากับความรักของผู้ปกครอง เมตตาธรรมของครูและการแสวงหาความรู้ความเจริญ ของนักเรียน

เส้นประดับเจ็ดกลีบ          แทนพระคุณเจ็ดประการของพระจิตเจ้า คือ พระดำริ สติปัญญา ความคิดอ่าน

กำลัง ความรู้ ความศรัทธา ความยำเกรง

โล่                                          แสดงนัยของคุณธรรมว่า ความรู้เป็นเครื่องปกป้องภัย

ดาบคม                                  คือปัญญาด้ามคือสติดาบนี้เป็นเครื่องประหารความเขล และความไม่ชอบธรรมทั้งหลายและป้องกันตนเองด้วยดาบที่อยู่ข้างซ้าย จึงต้องใช้ด้วยความสุขุมคัมภีรภาพและอย่างองอาจกล้าหาญ

ใบไม้                                      แทนใบมะกอก ใบของพืช คือ ส่วนที่ทำหน้าที่หายใจใบมะกอกจึงแทนการดำรงชีวิตใน สันติสุขและเพื่อสันติสุข

หนังสือสองเล่ม                  แทนคู่มือปลูกฝังคุณค่าทางจิตใจ และคุณค่าทางวิชาชีพ ความสมดุลของคุณค่าทั้งสองเปรียบประดุจตะเกียงที่เปล่งแสงสว่างนำชีวิตไปถูกทาง

สัญลักษ์ของ ดอกลิลลี่

ความหมาย

คณะภคินีเซนต์ปอลเดอชาร์ตรได้เลือกดอกลิลลี่เป็นสัญลักษณ์ของตราประจำโรงเรียนเพราะดอกลิลลี่มีสีขาวเปรียบเสมือนความบริสุทธิ์ซื่อสัตย์จงรักภักดีและเที่ยงตรง

            ดอกลิลลี่ ผุดขึ้นจากดินชูก้านตรงสู่ความไพศาลและความสว่างความงดงามของดอกลิลลี่ สีขาวเป็นที่ชื่นชมเปรียบกับปรัชญาชีวิตว่าเจ้าของชีวิตพึงพัฒนาตนด้วยความตรงสองประการคือซื่อตรงเที่ยงตรงมีความถ่อมตนสุภาพและหนักแน่นอยู่เป็นเนืองนิตย์ดุจดังแผ่นพื้นพสุธา มีความบริสุทธิ์เป็นความงามประจำตนและเป็นแบบฉบับแม้ต้นกำเนิดจะอยู่ในที่อับ ก็พึงเจริญชีวิตสู่ความสว่าง   ให้เป็นแบบฉบับที่ดีงามเป็นที่ประจักษ์ไม่มีรายการสินค้ามนหมวดหมู่นี้.