โทรศัพท์ 08-1921-1312

Cables & Connectors

ประวัติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม

 โรงเรียน เซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม เป็นโรงเรียนเอกชนสงเคราะห์ เป็นโรงเรียนลำดับที่ 22 ของมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปีการศึกษา 2551 บนพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ แม่แจ่มจำนวนประมาณ 25 ไร่โดยได้รับมอบสิทธิครอบครองที่ดินจากชาวบ้านดินขาว 4 คน คือ จากนายอนุชา ทองคูณคุณากร   นายณัฐพงศ์ รัตตัญญูวงศา นางคะลิ สถิตพงษ์เดช และนางสาวแสงหล้า วลัยวารีพัฒนา  

ในโอกาสที่คณะภคินี เซนต์ปอล เดอชาร์ตร ได้จัดการศึกษาในประเทศไทยมาเป็นเวลา 100 ปี ในปี 2548 คณะฯได้จัดทำการฉลองโดยให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาในที่ต่างๆจำนวน 100 แห่ง เช่น ห้องสมุดในทัณฑสถาน บ้านพักสำหรับนักเรียนที่อยู่ห่างไกล ศูนย์การเรียนรู้ และโรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม เป็นหนึ่งในโครงการนี้   เมื่อได้รับการร้องขอจากชาวบ้านดินขาวที่ขาดสถานศึกษาและครูที่จะมาให้การ ศึกษาอบรม ซึ่งเดิมโรงเรียนบ้านปางหินฝน สาขาบ้านดินขาวมีครูเพียง 2 คน ที่ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทำให้นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาอย่างเพียงพอ และไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้เท่าที่ควร    เมื่อผู้นำชุมชนได้ขอให้มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต แห่งประเทศไทยช่วยจัดการทางด้านการศึกษาให้ ทางมูลนิธิฯ จึงตัดสินใจเริ่มงานด้านการศึกษาในเขตนี้ทันที

โดยส่งเซอร์ 3 คน และครูอาสาสมัคร 2 คน ช่วยทำการสอนในโรงเรียนบ้านปางหินฝน สาขาบ้านดินขาว ปีการศึกษา 2549 และรับนักเรียนบ้านไกล ให้พักอยู่ที่บ้านของชาวบ้าน จำนวน 26 คน พร้อมทั้งเตรียมการสำหรับจัดตั้งโรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม

ปี การศึกษา 2550 ระหว่างรอการจัดตั้งโรงเรียน   มูลนิธิฯได้ส่งอาสาสมัครช่วยสอนในโรงเรียนบ้านปางหินฝนสาขาบ้านดินขาวเพิ่ม อีก รวมเป็น 9 คน และรับนักเรียนบ้านไกลเพิ่มขึ้นเป็น 56 คน เมื่อได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้พื้นที่ป่าสงวนในวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 เป็นระยะเวลา 30 ปี จึงเริ่มดำเนินการก่อสร้างและได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนได้ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551

ไม่มีรายการสินค้ามนหมวดหมู่นี้.