All for Joomla All for Webmasters

นางสาวดวงพร รักยิ่งงาม

คุณครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม

นายมนตรี เกษตรสุขใจ

คุณครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม,

ภาพเริ่มแรก

shadow

ภาพในปัจจุบัน

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม

ต. ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ 50270

โทรศัพท์ 08-1921-1312

e-mail address : sjmaechaem@gmail.com

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3